Reklamační řád

1.Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 1. 1. Tento reklamační řád byl zpracován podle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u kterého jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího ze zodpovědnosti (dále jen „Reklamace“).
 2. 2. „Prodávající“ je obchodní společnost Quest Slovakia – Picasso, PhDr. Janka Drozdová. „Kupující“ je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.

2. Záruční podmínky

 1. 1. Vykazuje-li Zboží zjevné, t.j. zejména, když je Zboží Kupujícímu předáno v poškozeném přepravním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícího anebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího.
 2. 2. Záruka sa nevztahuje na mechanické poškození Zboží Kupujícím, používání Zboží v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách, neodborné zacházení, zanedbání péče o Zboží, neodbornou montáž, nesprávnou manipulaci a používání Zboží, nesprávnou údržbu Zboží. Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká i v případě neodborné montáže, neodborné manipulace se Zbožím nebo jakéhokoliv neodborného zásahu do Zboží v rámci trvání záruční doby jinou než oprávněnou osobou. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo nevracet za takovéto Zboží peníze a právo nevyměnit ho za jine Zboží. Všechny záruční opravy jsou v případe, že do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnení záruky podle předcházejícího bodu, bezplatné.
 3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, trvá tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem.
 4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy.
 5. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

3. Vyřízení reklamace

 1. Reklamace se uplatňuje v sídle Prodávajícího.
 2. Prodejce v den přijetí reklamace vystaví Kupujícímu doklad o přijetí reklamace Zboží, ve kterém přesně označí vady Zboží. Po vyřízení reklamace prodejce informuje kupujícího formou elektronické pošty a zároveň kupujícímu doručí e-mailem nebo doporučenou poštou písemný doklad o vyřízení reklamace (reklamační protokol) nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 3. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 4. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů: a) předáním opraveného Zboží, b) výměnou Zboží, c) vrácením kupní ceny Zboží, d) vyplacením přiměřené slevy z ceny Zboží, e) odůvodněným zamítnutím reklamace Zboží.
 5. V situaci, kdy je Zboží třeba zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, koná Kupující tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného obalu, který Zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu křehkého Zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
 6. V případě, že je reklamované Zboží doručeno poštou nebo kurýrem na adresu sídla společnosti, odpovědná osoba Zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Doporučujeme vám zaslané Zboží pojistit. Zásilky na dobírku nepřebíráme.
 7. Odpovědná osoba plně odpovídá za sledování běhu lhůty k reklamaci v souladu s příslušným ustanovením Zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a bezodkladné kontaktování zákazníka o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného dopisu.
 8. Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem dohodnutým s Kupujícím k převzetí opraveného Zboží a reklamačního protokolu, resp. bude po vzájemné dohodě zboží spolu s reklamačním protokolem doručen Kupujícímu formou doporučené zásilky.
 9. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním.

4. Závěrečná ustanovení

 1. V případě jakékoli Reklamace informuje Kupující Prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu.
 2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 10. ledna 2020. Změny reklamačního řádu vyhrazeny. V případě, že si přejete Zboží reklamovat, kontaktujte nás na adrese společnosti, kterou najdete na této stránce v části „Napište“.

Záruka

Záruční doba na Zboží je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není stanovena jiná záruční doba pro konkrétní Zboží, a běží ode dne převzetí Zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se Zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba 24 měsíců platí při prodeji Zboží na soukromou potřebu. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat Zboží z důvodu záruční opravy Zboží. V případě výměny Zboží za nový dostane kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží. Případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny Zboží začíná běžet záruční doba ode dne převzetí nového Zboží, avšak pouze na nový Zboží. Veškeré záruční opravy uplatněné právem jsou bezplatné.