Ochrana osobních údajů

K zpracovávání vašich osobních údajů
a) přistupujeme jen zákonným způsobem, profesionálně a citlivě,
b) vaše osobní údaje jsou uloženy v zabezpečeném informačním systému,
c) všechny osoby, které přijdou do styku s vašimi osobními údaji ze strany provozovatele, jsou náležitě poučeny o zákonném zacházení s nimi a jsou zavázány mlčenlivostí,
d) získáváme od vás pouze ty údaje, které jsou nutné ke splnění účelu, na základě kterého jste nás kontaktovali,
e) můžete nás kdykoli požádat o smazání historie naší e-mailové komunikace, a to e-mailem, písemně nebo osobně.

I.
Provozovatel internetové stránky multifokaly.eu
PhDr. Janka Drozdová, Quest Slovakia – Picasso
sídlo: Žilinská 16, 811 05 Bratislava
IČO: 34298053
DIČ: SK1020200522

Provozovatel získává osobní údaje prostřednictvím internetové stránky multifokaly.eu.

II.
Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů je potvrzení zájmu o službu nebo zboží, a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.

III.
Seznam zpracovávaných osobních údajů
a) kontaktními údaji jsou jméno, příjmení, telefonní číslo (pro účely potvrzení objednávky, komunikaci se zákazníkem, doručení zboží), e-mailová adresa (pro účely zaslání potvrzení objednávky a komunikaci se zákazníkem),
b) údaje na doručení jsou jméno a příjmení příjemce, titul, adresa doručení,
c) předpis na zadání objednávky.

IV.
Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů
Provozovatel získává pouze ty osobní údaje zákazníků, které jsou potřebné ke splnění závazků, které od něj zákazník se zájmem o službu nebo zboží očekává.

V.
Zveřejnění údajů
Provozovatel získané osobní údaje zákazníků – fyzických osob nezveřejňuje.

VI.
Podmínky zpracování
a) provozovatel přijal odpovídající technické, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, přičemž vzal v úvahu zejména použitelné technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů i rozsah možných rizik, které jsou způsobilé narušit bezpečnost nebo funkčnost jeho informačních systémů,
b) provozovatel se zavazuje, že bude s osobními údaji dotčené osoby zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR a Směrnicí EU o soukromí.

VII.
Práva a povinnosti dotčené osoby
Zákazník provozovatele jako dotčená osoba je povinen uvést úplné a pravdivé údaje.

VIII.
Poučení o právech dotčené osoby
Dotčená osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat
vymazání z databáze.