Ochrana osobných údajov

K spracúvaniu vašich osobných údajov
a) pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo,
b) vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme,
c) všetky osoby, ktoré prídu do styku s vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou,
d) získavame od vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali,
e) môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne.

I.
Prevádzkovateľ internetovej stránky multifokaly.sk
PhDr. Janka Drozdová, Quest Slovakia – Picasso
sídlo: Žilinská 16, 811 05 Bratislava
IČO: 34298053
DIČ: SK1020200522

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky multifokaly.sk.

II.
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

III.
Zoznam spracúvaných osobných údajov
a) kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom),
b) údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia,
c) lekársky predpis na zadanie objednávky.

IV.
Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník so záujmom o službu alebo tovar očakáva.

V.
Zverejnenie údajov
Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje.

VI.
Podmienky spracúvania
a) prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov,
b) prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a Smernicou EU o ochrane súkromia.

VII.
Práva a povinnosti dotknutej osoby
Zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.

VIII.
Poučenie o právach dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
vymazanie z databázy.